Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen en offertes vervallen, tenzij anders vermeld, na 30 dagen.
 2. De overeenkomst is bindend nadat de opdrachtgever de overeenkomst getekend retour heeft gezonden, tenzij De WarmeMat binnen 8 dagen na ontvangst van de getekende overeenkomst aangeeft dat er een aanpassing op de overeenkomst moet plaatsvinden. De WarmeMat zal in dat geval een nieuwe offerte toezenden aan opdrachtgever.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij De WarmeMat schriftelijk kenbaar heeft gemaakt andere voorwaarden te accepteren.
Artikel 3 – Prijzen
 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De WarmeMat is gerechtigd, indien na het afsluiten van een overeenkomst zijn leveranciers een prijsverhoging doorvoeren van meer dan 5%, deze verhoging door te berekenen aan de opdrachtgever.
Artikel 4 – Levertijd en levering
 1. Bij de aanbieding houdt De WarmeMat rekening met de door de leverancier aangegeven levertijden. De WarmeMat heeft een inspanningsverplichting om te leveren binnen de aangegeven termijnen.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij een overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij deze het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of nalatigheid van De WarmeMat.
 3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden, en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.
 4. De keuze van vervoer berust bij opdrachtgever.
 5. Bestelde zaken welke door toedoen van de opdrachtgever na het verstrijken van de aangegeven levertijd nog niet zijn afgenomen, staan voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
Artikel 5 – Hoedanigheid, kwaliteit en reclames
 1. Zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever direct na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die niet direct bij ontvangst kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk te worden gemeld bij De WarmeMat. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames zijn.
 2. Voor leveringen die op basis van een monster geschieden, geldt dat monster als vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de zaken. Indien zulks niet het geval is, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van De WarmeMat.
 3. De WarmeMat is jegens de opdrachtgever gehouden aan de garantiebepalingen, zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
 4. In geval van gebreken in het geleverde heeft de opdrachtgever slechts aanspraken op De WarmeMat, voor zover de zaken nog niet zijn verwerkt.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 1. Indien De WarmeMat al dan niet uit hoofde van deze overeenkomst tot enige schade-uitkering gehouden is, dan bedraagt deze ten hoogste de factuurwaarde, dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van De WarmeMat, voor zover deze in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. De WarmeMat is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingsstoffen en dergelijke.
 3. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor bouwstoffen of materialen door hem ter beschikking gesteld, dan wel door hem voorgeschreven.
 4. De WarmeMat is nooit aansprakelijk voor ondeugdelijke, slechte werkzaamheden uitgevoerd door derden. Zo ook als het externe bedrijf is ingehuurd door De WarmeMat.
 5. De WarmeMat is niet aansprakelijk voor schade. De reparatie kosten kunnen niet op De WarmeMat worden verhaald.
Artikel 7 – Werkzaamheden
 1. Vertraging in de aanvang of voortgang van de werkzaamheden, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen De WarmeMat niet worden aangerekend. De daaruit voortvloeiende schade en kosten worden door De WarmeMat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 8 – Overmacht
 1. De WarmeMat heeft het recht de levertijd te verlengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien door overmacht tijdige levering niet mogelijk zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming en/of stagnatie van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid waardoor het De WarmeMat redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt om op normale wijze te presteren.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de verkochte en geleverde zaken blijft bij De WarmeMat, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit de overeenkomsten.
 2. De WarmeMat zal, in geval dat hij de overeenkomst ontbonden heeft, gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de opdrachtgever de verplichting op zich neemt aan De WarmeMat alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.
Artikel 10 – Herroepingsrecht/Annulering
 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerderIndien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dewarmemat.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 2. Producten die u via de webwinkel De WarmeMat koopt en die op maat volgens de door u ingevoerde specificatie worden gemaakt. Geldt het herroepingsrecht dan ook niet. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 3. De opdrachtgever is bij annulering van de overeenkomst en/of weigering tot afname van de bestelde zaken verplicht de overeengekomen prijs van de reeds door De WarmeMat aangekochte zaken (al of niet bewerkt) te betalen aan De WarmeMat. Voorts is de opdrachtgever gehouden een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs te voldoen aan De WarmeMat.
 4. De opdrachtgever vrijwaart De WarmeMat tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering en/of weigering tot afname.
Artikel 11 – Garantie
 1. Op vertoon van de factuur geeft De WarmeMat garantie op de uitvoering van haar werkzaamheden/product, mits er sprake is van normaal gebruik en deugdelijk onderhoud.
 2. De WarmeMat is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Producten waarvan vooraf schriftelijk is overeengekomen dat retourname van (een gedeelte van) de levering mogelijk is, dienen binnen 14 dagen na levering op vertoon van de aankoopbon te worden aangeboden. Producten niet leverbaar uit voorraad zoals maatwerk producten worden niet retour genomen.
 4. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

   

Artikel 12 – Betaling
 1. Balieverkopen middels contante betaling.
 2. Overeengekomen termijnbetalingen: 50% van de totale prijs; restant direct bij aflevering.
 3. In alle overige gevallen hanteert De WarmeMat een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld.
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan De WarmeMat een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 5. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke en buitengerechtelijke incassowerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15% bedragen over de ter incasso gegeven vordering.
Artikel 13 – Geschillen
 1. Geschillen dienen ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, tenzij de wet zich daartegen verzet.