Garantie

Garantie

De WarmeMat verleent 2 jaar garantie op het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De WarmeMat wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik, een thermische blokkade of een dubbelgevouwen (geknikt) product en indien aan alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs). Door de garantie gedekte defecten mogen uitsluitend gerepareerd of vernieuwd worden door de After Sales Service van De WarmeMat of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie. De WarmeMat is echter nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade aan andere goederen.